Allmänna villkor

1. Information om köparen

1.1 Köpare är Diamantbrev AB 556855-2243 (i villkoren benämnt diamantbrev.se)
1.2 Diamantbrev.se har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Stockholm.

2. Definitioner

”Föremål” avser det som kunden skickar till oss på Diamantbrev genom användning av bolagets diamantbrev.

”Diamantbrev” avser Diamantbrev.se (se vidare punkt 1 ovan).

”Diamantbrevet” avser de svarspostförsändelser inklusive säkerhetspåse som kunden erhåller och som kunden använder för att skicka föremål till Diamantbrev tillsammans med avtal.

”Kunden” avser den juridiska person (näringsidkare) eller den fysiska person (konsument) som ingår avtal med och säljer föremål till Diamantbrev.se

”Villkor” avses allmänna villkor.

3. Avtal om köp

3.1 Diamantbrev.se och kunden ingår avtal genom att kunden fyller i och undertecknar avtalet. Genom att ingå i avtalet ger kunden Diamantbrev.se i uppdrag att värdera föremålen. Diamantbrev lämnar prisuppgift till kunden för föremålen först efter det att värderingen är genomförd via sms eller epost.

3.2 Diamantbrev betalar det pris som Diamantbrev har erbjudit kunden efter utförd värdering och kunden godkänt varmed äganderätten till föremålet övergår till oss på Diamantbrev.

3.3 Diamantbrev förbehåller sig rätten att avböja köp av föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger diamantbrev.se rätt att avböja köp av föremål om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad kunden angivit i avtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger Diamantbrev.se rätt att avböja köp av föremålet utan angivande av orsak.

4. Kunden

4.1 Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå avtal med Diamantbrev. Kunden måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till föremålet och inneha rätten att fritt överlåta föremålet.

4.2 Kunden skall ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Om kunden önskar utbetalning till bankkonto måste kunden även inneha ett svenskt bankkonto i eget namn.

5. Priser

5.1 Priser utgår i enlighet de pris kunden kommer tillhanda via e-post, telefon eller SMS efter att Diamantbrev.se värderat föremålen.

5.2 Priset som utbetalas till kunden baseras på aktuell guldmängd, diamanternas vikt, klarhet, färg och slipning. Priset avgörs av dagspriset vid värderingstillfället.

6. Värdering/betalning

6.1 När Diamantbrev.se har erhållit föremålen utför Diamantbrev.se en värdering av föremålen (se vidare punkt 10). När Diamantbrev har fastställt värdet på föremålen beräknas det pris som Diamantbrev.se är beredd att betala för föremålet och kunden erhåller ett meddelande från Diamantbrev.se, detta meddelande skall kunden godkänna innan utbetalning sker.

6.2 Diamantbrev erlägger betalning för föremålen inom 1 bankdag räknat från den dag då Diamantbrev tog emot försändelsen. Med betalning avses att Diamantbrev.se har utfört betalning till kundens bankkonto.

6.3 Diamantbrev kan genomföra en utbetalning till ditt bankkonto om du som kund har angivit ditt bankkontonummer i avtalet alternativt kontaktat vår kundtjänst. Ditt kontonummer ska vara Diamantbrev.se tillhanda senast vid den tidpunkt då Diamantbrev tar emot föremålen. Om du har valt att få betalt via banköverföring är det ditt ansvar som kund att ange rätt kontonummer och clearingnummer. Diamantbrev åtar sig inget ansvar för felaktigt angivna konto- eller clearingnummer.

6.4 Om kunden inte accepterar det pris som Diamantbrev erbjuder, återsändes varorna kostnadsfritt i ett rekommenderat brev. Skickar kunden in oädla föremål och önskar dessa returnerade i ett rekommenderat brev kostar en sådan retur 299 kronor. Väljer kunden att acceptera Diamantbrevs erbjudande och sedan ångrar sig så gäller fem dagars ångerrätt. Föremålen återsändes då efter att beloppet återbetalats till Diamantbrev inklusive en hanteringsavgift på 200 kronor.

7. Retur och outlöst försändelse

7.1 Diamantbrev returnerar föremål, efter kontakt med kunden via e-post eller telefon. Diamantbrev tar inget ansvar för att värderingspapper eller andra bilagor skickas tillbaka med den returnerade försändelsen. Diamantbrev tar heller inget ansvar för att andra stenar än diamanter eller oädla föremål skickas tillbaka i sitt ursprungliga skicka. För vidare information läs punkt 9.

 7.2 Äganderätten till outlösta försändelser tillfaller i sin helhet Diamantbrev en månad efter att föremålet åter kommit i Diamantbrevs besittning om inte kunden dessförinnan gör anspråk på försändelsen. Vi returnerar även outlösta försändelser en andra gång mot en förskottsbetalning av 499:- efter kontakt med kunden. 

8. Identitet

Diamantbrev fastställer kundens identitet genom att inhämta information från mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag och samköra dessa uppgifter med de uppgifter som kunden själv har lämnat i avtalet. Den information som Diamantbrev inhämtar från annan än kunden används enbart för att säkerställa kundens identitet. Ifråga om de uppgifter som kunden lämnar gäller vad som anges i punkt 10 nedan.

9. Kontroll av föremål

Diamantbrev äger rätt att kontrollera föremålens äkthet etc. i syfte att värdera föremålet. Vid genomförande av sådan kontroll kan kemikaliska och tekniska tester utföras, s.k. probering. Diamantbrev kan komma att montera isär föremål om delar av föremålet misstänks vara av annat material eller för att separat kunna väga guldet utan syntetiska stenar.

10. PUL (Behandling av personuppgifter mm)

10.1 Diamantbrev äger rätt att i utbildningssyfte elektroniskt spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med kunden.

10.2 De personuppgifter som kunden lämnar behandlas konfidentiellt och enligt personuppgiftslagen (PUL). Kunden har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Diamantbrev. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas till eller raderas.

10.3 Kundens personuppgifter behandlas för följande ändamål:
fastställande av identitet, avtalets uppläggning och administration.

10.4 Genom att kunden beställer ett avtal accepterar kunden villkoren och ger sitt samtycke till att Diamantbrev får behandla kundens personuppgifter i enlighet med denna punkt 10.

10.5 Diamantbrev är personuppgifts- ansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna punkt 10.

11. Cookies

11.1 Hemsidan innehåller s.k. cookies. Genom att din webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker du till den användning av cookies som beskrivs i det följande.

11.2 Diamantbrev använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var du stannar länge och vilka sidor du tycker är intressanta. Dessa cookies används för att hålla reda på om du t.ex. besökt oss tidigare eller när du besökte oss senaste. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies

11.3 Information från cookies används på hemsidan i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som kund. Diamantbrev lämnar inte ut information inhämtad från cookies till tredje part men kan komma att lämna sådan information till sina koncernbolag.

12. Meddelande

12.1 Meddelande som Diamantbrev sänder med brev till kunden ska anses ha nått kunden senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till kundens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som kunden skriftligen har meddelat Diamantbrev. Meddelande som Diamantbrev sänder med SMS eller e-post till kunden ska anses ha nått kunden samma dag om SMS:et/e-postmeddelandet sänts till kunden på det mobilnummer respektive till den e-postadress som kunden har uppgivit för Diamantbrev kunden har en skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter antingen via brev till diamantbrev.

12.2 Genom att kunden beställer ett avtal och skriver på detsamma ger kunden sitt samtycke till att diamantbrev samt dess koncernbolag får använda e-post, telefax samt andra sådana uppringningsautomater eller liknande automatiska system för individuell kommunikation och marknadsföring av varor och tjänster som marknadsförs av någon av dessa bolag.

13. Missbruk

Diamantbrev polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier samt försök därtill. Diamantbrev.se samarbetar kontinuerligt med myndigheter och skickar löpande in rapporter på mottaget guld och diamanter.

14. Kontrollsamtal

Diamantbrev äger rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till kunden för att verifiera identitet och/eller det pris som Diamantbrev erbjuder för föremål samt vidare bekräfta att lämnade uppgifter är korrekta.

15. Ansvarsbegränsning

15.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor, eller annars av tvingande lag, friskriver sig Diamantbrev från ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på hemsidan. Diamantbrev ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba kunden och som beror på t. ex. driftavbrott eller andra störningar i datasystem eller i banksystem.

15.2 Diamantbrev´s ansvar för förlust av eller skada på föremål är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. Diamantbrev är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse eller händelse av liknande omständighet.

16. Tvist

Tvist med anledning av dessa Villkor eller avtal ska, om inte överenskommelse kan träffas, hänskjutas till allmän domstol för avgörande. Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans såvida annat inte följer av tvingande lag.